< KlubbenSikkerhetsinstruks

Generelle regler

All skyting på pistolbanen skal foregå etter nedenstående regler, og for øvrig på den måte klubben bestemmer nærmere.

 • Det er strengt forbudt å skyte med våpen eller ammunisjon som kan være farlig for egen eller andres sikkerhet.
 • Skyting mot blikkbokser, tomflasker og lignende eller gjenstander som kastes opp i luften er forbudt.
 • Personer som ikke overholder reglene vil bli bortvist fra banen. I grovere tilfeller vil forholdet bli anmeldt.
 • Alle har ansvar for å påse at sikkerhetsreglene blir overholdt, reglene gjelder både under trening og konkurranse.
 • Skytteren er selv ansvarlig for sitt våpen, og forpliktet til å kunne klubbens orden- og sikkerhetsregler.
 • Under skyting på utebanen skal det brukes briller.
 • Standplassleder skal alltid visitere våpen og forvisse seg om at det er tomt før det spennes ned og pakkes bort.

Følgende kaliber er tillatt under trening og konkurranse

 • .22 LR
 • .32 S&W long
 • .38 spesial
 • 9 mm
 • .45 opp til og med .454 Casull
 • .357 MAG
 • .44 MAG
 • Rifle – kun .22 LR og luftvåpen

For magnum gjelder følgende

 • Når det skytes med magnumladninger skal det utvises forsiktighet, øvrige skyttere skal informeres før magnum skytes inne.
 • Innendørs er det kun tillatt å skyte magnumladning ladet med blyprosjektil. Hel- eller halvmantlet ammunisjon er ikke tillatt.

Sikkerhetsregler

 • Det er forbudt å røre andres våpen uten eiers samtykke.
 • Rør aldri et våpen uten straks å se om det sitter en patron i kammer eller magasin/tønne.
 • Du skal alltid behandle et våpen som om det var ladd.
 • Rett aldri et våpen mot noen.
 • Når våpenet er ladd, skal munningen holdes ned mot bakken og i retning framover mot skivene.
 • Lading og fylling av magasin skal bare foretas på standplass. Ladde våpen skal aldri tas med utenfor standplass.
 • Når skytteren forlater sin plass ved standplass, skal magasinet være tatt ut og sluttstykket være trukket tilbake. Ved bruk av revolver skal sylinderen være vridd ut.
 • Når skytingen er ferdig, skal en alltid forvisse seg om at både kammer og magasin/tønne er tømt.
 • Skytelederen har plikt og myndighet til å vise bort enhver som viser uforsiktighet på pistolbanen. Leder eller styret i klubben er ikke ansvarlig for ulykker som måtte inntreffe på grunn av forsømmelighet, uforstand, manglende erfaring hos skytteren eller andre årsaker.
 • Det er forbudt å røre våpen når andre er fremme ved skivene. Når folk er framme ved skivene skal folk ved standplass være minst en armlengde unna våpnene.
 • Alkohol eller andre rusmidler skal ikke nytes på skytebanen. Det er heller ikke tillatt å møte til skyting under noen form for ruspåvirkning.
 • Når utebanen skal benyttes, skal rød markør være heist. Det skal også utvises spesiell forsiktighet mot bakgrunnen, i tilfelle husdyr, vilt eller mennesker har kommet inn i skyteområdet.
 • Standplassleder kan kun anmode om at personer som har kommet inn i skyteområdet fjerner seg, under henvisning til politiets godkjenning av banen. Oppstår det konflikter, skal skytingen straks avbrytes, og klubbens styre kontaktes for videre oppfølging av situasjonen.

Brumunddal 19.10.2016

Styret i Brumunddal Pistolklubb